14 HAZİRAN 2019 GENEL GREVE ÇAĞRI!

14 HAZİRAN 2019 GENEL GREVE ÇAĞRI!

Toplumların özgürlük düzeyi kadının özgürlük düzeyi ile aynıdır. İçinden geçtiğimiz bu tarihsel süreçte Dünyanın neresinde olursa olsun demokratik bir sistem yaratmanın veya demokratik bir sistemde yaşamanın, bu sistemin sürekliliğini sağlamanın ve kalıcılaştırmanın tek garantisi kadının özgürleşmesidir. Mevcut hakim sistemlerin en zayıf noktalarının başında kadını metalaştıran ve toplumsal cinsiyetçi zihniyeti kurumsallaştıran erkek egemen ideolojisi gelmektetir. Egemen erkek ideolojisi, ahlakı ve kültürüyle mücadele edilmeden özgür, eşit ve demokratik bir yaşamın yaratılması mümkün değildir. Çünki bugünki Kapitalist Emperyalist sistemin sürekli kriz üretiyor olması ve bu krizleri toplumsal eşitliğe ve özgürlüğe dayalı bir çözüm yerine, emeği sömürerek bölgesel savaşlar çıkarıp insanı ve doğayı sürekli baskı ve tahakküm altına alıp sindirme politikası ile aşmaya çalışması sorunları dahada derinleştirmektedir. Tüm bu sorunlardan dolayı toplumsal dönüşüm kendini dayatmaktadır. Hangi toplumsal dönüşümü esas almamız gerektiği meselesini,  başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm ezilen kesimlerinin düşünmesi gereken esas görevdir. Dolayısıyla sistemden kaynaklanan sorunlarla mücadeleyi bir günle sınırlamadan mevcut sistemin tüm gerici dayatmalarına karşı mücadeleyi süreklileştirerek demokratik kazanımlarımızı büyütmeliyiz.

Günümüz hakim Kapitalist Emperyalist gerici sisteminde yaşayan Kadınların, eşit ve özgür bireyler olarak siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama eşit katılma hakları vardır. Kendi doğal hakları olan bu  hakları kullanan kadınlar emeklerinin karşılığını eşit bir şekilde almamaktadırlar. Aynı işi yapmalarına rağmen erkek emekçilerden ortalama olarak %20 daha az ücret almaktadırlar. Emeklilik sürecinde erkek emekçilerden %37 daha az emekli aylığı almaktadırlar. Ev işlerinde ve çocuk bakımını ücretsiz yapan kadınların, aynı zamanda cinsiyetçilğe maruz kalarak,  cinsel ve fiziki şiddeti yaşayarak  zor çalışma koşullarında düzensiz çalışma saatleri ve güvencesiz iş saatleri gibi sorunları dün olduğu gibi bugünde yaşayarak hala günümüzde en büyük sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna ek olarak Sosyal ve siyasal toplumsal yaşamda, renginden, milliyetinden ve inancından dolayı ayrımcılığa ve ırkçı saldırılara maruz kalan göçmen kadınların yaşadıkları koşullar dahada ağırdır.

İDHF olarak tüm bu gerici uygulamaları geriletme adına tüm bunlarla mücadele ederek ortadan kaldırmanın tek yolu olarak mevcut gerici erkek egemen ideolojiden kaynaklanan kadına karşı uygulanan  her türlü baskı, şiddet , tahakküm altına almaya dönük anlayış, yaklaşım ve uygulamalara karşı direnmenin hakkını,  kadının cinsiyetçilğe ve eşitsizliğe karsı mücadelesinin haklılığını savunarak 14 Haziran 2019 da tüm İsviçre’de yapılacak olan Cinsiyetçilik, Eşitsizlik ‘’Eşit işe eşit ücret’’ genel ulusal Grevini  İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu olarak selamlıyoruz.  Başta tüm Kadınlar olaraktüm ezilenleri, erkek egemen ideolojinin yarattığı cinsiyetçilğe ve eşitsizliğe karşı kadınların esas hakkı olan 14 Hazirandaki Grevde demokratik taleplerini almaları için mücadele etmeye  çağırıyoruz!

İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu

Share