Hamburg ‘ta 25 Kasım paneli gerçekleştirildi!


’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası mücadele günü’ vesilesiyle AKD’ nin organize ettiği “Kadına yönelik şiddet politiktir” temalı panel kitlesel katılım ve canlı tartışmalarla gerçekleştirildi.
ADKH, Yeni Kadın ve Rojbin temsilcilerinin konuşmacı olduğu panel, açılış ve mücadelede ölümsüzleşen kadınlar şahsında tüm ölümsüzler için yapılan saygı duruşuyla başladı.
Ardında Yeni kadın temsilcisi ilk konuşmacı olarak söz aldı. Öz savunma üzerine sunumunu tarihsel süreçleriyle ele alarak yaptı.

Yeni kadın temsilcisi konuşmasının devamında; Anaerkil süreçten Ataerkil sürecine geçişle başlayan yaşamda artı değer kavramının oluşması sonucu Kadın ve Erkek arasındaki iş gücünün ayrışmasıyla ortaya çıkan ve sonrasında Ortaçağ’dan bu güne Patriarkal sistemin kadına yönelik bir dizi şiddetini bir çok yönünün ve yüzünün olduğunu kronolojik anlamda görsel görüntülerle sundu. Konuşmasının devamında, Dünyanın bir çok bölgesinde devasa kadın mücadelesinin örgütlü veya örgütsüz can alıcı gücünü gösterip örgütlenmenin ve birlikte mücadelenin önemini vurguladı.
İkinci konuşmacı olarak ADKH temsilcisi sunumunu, ‘Küreselleşme ve kadın ‘ içerikli yaptı.
ADKH temsilcisi konuşmasını özetle, Küreselleşme kavramını açarak, bunun ekonomik boyutunu ve kadın sömürüsü üzerindeki yansıması noktalarında konuşmasını sürdürdü. Küreselleşmenin ana fikrine kaynaklık eden Neoliberal politikalara ve 70’lerin başından Amerikan ve İngiliz emperyalizmin öncülüğünde ortaya çıkan Neoliberalizm kısa sürede hızla yayarak dünya halkların sömürüsünü derinleştirerek ve yaygınlaştırarak sürdürdüğüne vurgu yaptı. Globalleşme yada yeni Dünya düzeni adı altında Emperyalist sömürüyü daha katmerli şekilde Dünya çapında sermayenin çıkarları doğrultusunda daha kolay sömürü sistemini oluşturarak, sözüm ona sınırları kaldırdığını beyan ederek daha da katmerli bir sömürü ağını kurduğunu ifade etti. Bu doyumsuz ve sınırsız sömürü ağının sonucu olarak dünyanın ekolojik dengesinin de de büyük yıkım ve tahribatlara yol açtığına dikkat çeken ADKH temsilcisi, konuşmasının devamında da ;Kapitalizmin bu talan ve sömürü çarkı içerisinde kadını ezilenin ezileni yapıp güçsüzleştirmiş, kadını adete köleleştirmiştir. Bunun sonucu olarak erkek egemen sistem de Dünya’nın bir çok yerinde kadın cinayetlerinin artığını belirterek, buna karşı kadınların örgütlü mücadelesinin önemine vurguda bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

Son konuşmacı olarak Rojbin temsilcisi konuşmasını Patriarkal Sistemin sınırları açtığının bunun büyük bir ilerleme olduğu yaftasıyla sunarken, mülteci sorununda emperyalistlerin kapıları nasıl geri kapattığını ve insanlığı ölüme terk ettiklerini belirterek Globalizmin iki yüzlülüğüne dikkat çekti. Ayrıca bu sistem içerisinde kadının kendi öz kimliğini ve özgüvenini bununla birlikte kendi gücünü kaybederek, kadının kendi kimliğine yabancılaştığını belirtti. Devamında bu sistemin kadının doğasını bozarak, kendi duygusal içsel zenginliğini ve aynı zamanda geniş bakış açısını körelttiğini vurguladı. Kadının kendi özünü tekrar keşfetmesi, kendi gücünü görmesi, kendi içindeki erk yönünü değilde kadın bakış açısı ve hissiyatıyla özgür, özerk bir şekilde biçimlendirip örgütlenmesini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.
Üç kadın konuşmacının birbirlerini tamamlayan konuşmalar ve perspektiflerle yaptıkları verimli sunumlarını ardında, katılımcı kitleye soru ve konuşma yapmaları için söz hakkı verildi. Katılımcı kitlenin yoğun katılımıyla sorulan soru ve konuşmaların ardından, panelistlere toparlama için tekrardan söz verilmesinden sonra, panel verimli bir şekilde sonlandırıldı.

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi

Share