Rojowa Enternasyonal Mücadelenin Adıdır!


Bölgede bulunan halklarla birlikte yaşamak, kendi yaşamını belirleme hakkı, yönetme hakkı iҫin mücadele etmekten baṣka bir istemi olmayan Kürt ulusuna karṣı, barbar saldırı emri verildi.Faşist işgalci RTE, ve başta ABD olmak üzere; Kürtlerin demografik yapısın bozarak, İŞİD’e alan açmak, Rojowa’da gerçekleşen ortak enternasyonal kazanımları, ve kadın mücadelesini güçlü kılan tüm moral değerleri yok etme saldırasını başlatmış bulunuyor.
Kürdün inkarı ve imhası üzerine oluşturulan geleneksel devlet politikasının devamını sağlamaya yeminli olarak gerçekleştirdiği son saldırı da, diḡerleri gibi yıkım, katliam, göҫ ve zulüm getirecektir. Bu saldırı, baṣta Kürt kadını olmak üzere; Arap, Süryani, Ezidi ve bölgede yaṣayan daha birҫok ulusa, halka ve inançlara mensup kadınların, savaş ganimeti olarak sunulması işgalci savaş anlayışının parçasıdır.
Kapitalist sistemin efendilerinin karar verip yürüttükleri, haksız savaşlara karşı insan yaşamını ve onurunu korumanın elzemliğine inanıyoruz. Kürt ulusuna karşı sürdürülen bu haksız savaşı, işgali teşhir etmeliyiz.Tarihsel kazanımlar gösterdi ki savaş ancak karşı direnişle bertaraf edilir.Bunun için Kobane direnişinde direnen ve mücadele eden kadınların kararlılığı kadının ve insanlığın kurtuluş mücadelesine güç verdi.Kazanacağımız günler için tüm üye ve aktivistlerimiz başta olmak üzere herkesi devrimci mücadeleyi güçlendirerek savaşa karşı, sokağa SAVAŞA HAYIR DEMEYE ÇAĞIRIYORUZ.
Biz Avrupa Demokratik Kadın Hareketi olarak, faṣist iṣgal saldırısını kınıyor, Rojava halkının mücadelesinin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz!
10 Ekim 2019

 

Web sitesi: www.adkh.org,

Facebook: ADHK-Avrupa Demokratik Kadın Hareketi,

Twitter:@ ADKH_ADKH

Share